Jeugdbescherming, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing

Een jeugdbeschermingsmaatregel kan door de kinderrechter dwingend worden opgelegd wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige (ernstig) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt.
De rechter kan navolgende maatregelen opleggen ter bescherming van uw kind:

Ondertoezichtstelling procedure

Een kinderrechter dient te oordelen over verzoekschriften waarin wordt verzocht een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. In de meeste gevallen wordt om een ondertoezichtstelling verzocht. Voor de zitting ontvangt u een oproep. Het verzoek tot ondertoezichtstelling wordt u toegezonden. Bij de behandeling ter zitting kunt u de kinderrechter uw visie over het verzoek tot ondertoezichtstelling (OTS) uiteenzetten. De rechter zal vervolgens een beslissing nemen.

Mening en horen minderjarigen

Ingeval uw kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter ook bij uw kind informeren naar diens mening. De rechter kan uw kind jonger dan 12 jaar ook horen. Dit is niet verplicht.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter oordeelt over hoe lang uw kind onder toezicht zal worden gesteld. Dit is maximaal voor de duur van 12 maanden. De kinderrechter kan de jeugdbeschermingsmaatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is geworden. Ingeval uw kind ondertoezicht wordt gesteld door de kinderrechter dan voert een zogenoemde gecertificeerde instelling de maatregel uit. Een gezinsvoogd zal worden aangesteld. U en uw kind zijn verplicht de geboden hulp te accepteren. In de meeste gevallen zal uw kind tijdens de ondertoezichstelling thuis blijven wonen.

Uithuisplaatsing

Soms wordt geoordeeld dat het in het belang van uw kind is dat hij of zij, in beginsel tijdelijk, ergens anders zal wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. Aan de kinderrechter zal dan om toestemming worden verzocht om uw kind uit huis te plaatsen.
Ingeval men van oordeel is dat uw kind onmiddellijk gevaar loopt dan is het ook mogelijk dat uw kind per direct, met een spoedmachtiging, uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter kan dan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken. De kinderrechter machtigt een gecertificeerde instelling om uw kind uit huis te plaatsen.

Rechtsbijstand door advocaat jeugdrecht

Indien u wordt geconfronteerd met mogelijke jeugdbeschermingsmaatregelen dan kan dit heel ingrijpend voor u, uw kind en uw gezin zijn. Kort gezegd dient u een stukje ouderlijke macht, zeggenschap over uw gezin, te delen en in te leveren bij derden, buitenstaanders. In diverse gevallen is het wenselijk zelfs heel belangrijk dat u zich al in een vroeg stadium laat bijstaan door een deskundige jeugdrechtadvocaat.
In geval van een gerechtelijke procedures kan uw advocaat:

 • u en uw kind de (gerechtelijke) procedures uitleggen
 • u en uw kind adviseren over wat wel en wat niet te doen, te aanvaarden, te verweren
 • voorafgaande aan de zitting bij de kinderrechter een verweerschrift indienen waarin alle relevante feiten en omstandigheden uiteengezet worden
 • ter zitting (nader) verweer voeren, zulks in het belang van uw kind.

Indien noodzakelijk kan uw advocaat hoger beroep instellen tegen beslissingen genomen door de kinderrechter.
Indien mogelijk kan uw advocaat proberen te voorkomen dat verzoekschriften tot het doen opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen aan de rechtbank zullen worden voorgelegd.
Coaching en rechtsbijstand door een deskundig jeugdrechtadvocaat in een vroeg stadium kan van doorslaggevend belang zijn rond het wel of niet doen aanhangig maken van verzoeken tot het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen bij de rechtbank.

Kosten rechtsbijstand

Ingeval er een procedure bij de rechtbank loopt dan kunnen wij u, indien u daartoe in aanmerking komt, bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). 
In overige gevallen kunnen wij u alleen bijstaan op betalende basis. Alsdan kunnen wij u onder andere bijstaan en begeleiden bij de Jeugdbeschermingstafel, de procedure in aanloop naar een mogelijke jeugdbeschermingsmaatregel.

Vrijwillige hulpverlening

Zijn er serieuze zorgen over het veilig kunnen opgroeien van uw kind in het gezin dan zal immers eerst geprobeerd worden om door samenwerking van u met hulpverlenende instanties te komen tot een plan van aanpak waarbij de zorgen weggenomen kunnen worden. Indien mogelijk wordt uw sociale netwerk hierbij betrokken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inzet van grootouders en/of andere nauw bij uw gezin betrokken mensen en/of instellingen.
Ingeval de inzet van vrijwillige hulpverlening niet leidt tot de gewenste veranderingen of indien u en/of uw kind geen hulp accepteert, welke hulp volgens de instelling voor jeugdhulp wel nodig is, dan kan vanuit de overheid worden ingegrepen.
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening aan jeugdigen en hun gezin. Een van de verantwoordelijkheden van de gemeente is de toeleiding van verzoeken tot onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming. Voorkomen moet worden dat kinderen zonder absolute noodzaak uit huis zullen worden geplaatst.

Er zijn verschillende instanties die de Raad voor de Kinderbescherming kunnen doen inschakelen:

Jeugdbeschermingstafel Den Haag

De gemeente Den Haag alsmede de diverse randgemeenten voeren continu overleg met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Veiligheidshuis (VH) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de gemeente Den Haag heeft dit geleid tot de invoering van de Jeugdbeschermingstafel.
Aan de jeugdbeschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kan eindigen in een rechtelijke uitspraak zoals een ondertoezichtstelling (OTS) met de benoeming van een gezinsvoogd of een uithuisplaatsing.

Hoe werkt de Jeugdbeschermingstafel?

Met u als ouder wordt voorafgaand aan de aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel besproken dat zo mogelijk kan worden gekozen tussen meewerken met de vrijwillige hulpverlening of de aan aanwezige (drang) hulpverlening, of dat de gesignaleerde problematiek bij de jeugdbeschermingstafel zal worden aangemeld. Professionals, zoals ook van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kunnen in het vrijwillig kader een raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming of een jeugdbeschermer benaderen om aan uw gezin uiteen te zetten wat er kan gebeuren ingeval medewerking aan de aangeboden hulp niet zal worden geaccepteerd.
Op de jeugbeschermingstafel wordt besproken;

 • of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig is,
 • of dat deze nog kan worden voorkomen,
 • of kan worden uitgesteld door niet vrijblijvende hulpverlening in te zetten (drang).

Ouders en kinderen (vanaf 12 jaar en ouder) zijn bij dit overleg aanwezig al dan niet tezamen met hun advocaat, evenals de voorzitter (gemeente), Raad voor de Kinderbescherming en een beschikbare hulpverlener. Dit kan een jeugdbeschermer zijn of een CJG gezinscoach. Het veiligheidsplan dat de jeugdhulpverlener al met het gezin heeft gemaakte is leidend voor het gesprek aan tafel.
Indien wordt besloten om het raadsonderzoek uit te stellen, zal de CJG gezinscoach uit het jeugdteam (iemand met voldoende competenties om niet vrijblijvende hulp te bieden) starten met hulp aan het gezin. De jeugdbeschermingstafel vindt plaats in het veligheidshuis.

Jeugdbeschermingstafel in welke situaties?

Denk met name aan navolgende omstandigheden:

 • de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd en de gezinssituatie is onveilig
 • het gezin werkt niet mee aan vrijwillige hulpverlening of de vrijwillige hulp is ontoereikend, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de problematiek
 • een veiligheidsplan is opgemaakt met uw gezin of alle mogelijkheid daartoe zijn uitgeput
 • met uw gezin is besproken dat een melding zal worden gedaan bij de jeugdbeschermingstafel
 • een verzoek tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is met uw gezin besproken door u ontvangen en u heeft kunnen reageren op dit verzoek tot onderzoek

Belang rechtsbijstand door deskundig advocaat

Duidelijk is dat meldingen, rapportages, opvattingen, meningen, visies van een of meerdere (jeugd)hulpverleningsprofessionals kunnen leiden tot zeer ingrijpende gevolgen voor u en uw gezin. In diverse gevallen kunt u nauwelijks overzien met wie u te maken heeft en om welke reden u van doen heeft met de desbetreffende instelling of persoon. Voorkomen moet worden dat het belang van uw kind en uw gezin zal worden geschaad bijvoorbeeld vanwege onjuiste, onnodige en/of onvolledige hulpverlening. Voorkomen moeten worden dat instanties langs elkaar werken of elkaar zelfs in het vaarwater zitten. Alleen hetgeen in het belang van uw kind is, zal aan de orde moeten worden gesteld. 

Onze ervaren jeugdrechtadvocaat Bastiaan de Bruijn kan u op deskundige wijze begeleiden in alle situaties waarin u te maken krijgen met (mogelijke) jeugdbeschermingsmaatregelen.
U kunt ook telefonisch of per email contact opnemen met ons kantoor.