Algemene voorwaarden Kaarls Strafrechtadvocaten - General terms and conditions of Kaarls Strafrechtadvocaten

Algemene voorwaarden van Kaarls Strafrechtadvocaten

Artikel 1. Kaarls Strafrechtadvocaten
1.1.    Kaarls Strafrechtadvocaten is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Kaarls Strafrechtadvocaten is gevestigd te Den Haag (Nederland) en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55712223.
Artikel 2. Opdrachten
2.1.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kaarls Strafrechtadvocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De voor en tevens namens Kaarls Strafrechtadvocaten werkzame personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de advocaten, juridisch medewerkers, wetenschappelijk medewerkers en administratief medewerkers, zijn niet (persoonlijk) gebonden aan de opdracht noch aansprakelijk voor uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid.
2.2.    Kaarls Strafrechtadvocaten kan de opdracht, zonder dat zij daarvoor een grond hoeft te hebben, tussentijds opzeggen. Kaarls Strafrechtadvocaten zal in de volgende niet limitatief opgesomde situaties, gebruik maken van haar tussentijdse opzegmogelijkheid: indien de opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van enige jegens Kaarls Strafrechtadvocaten aangegane verplichting of met Kaarls Strafrechtadvocaten gemaakte afspraak, indien één of meer medewerkers van Kaarls Strafrechtadvocaten de opdracht niet langer in goede gemoede kunnen voortzetten, indien door of namens de opdrachtgever één of meer medewerkers onheus zijn bejegend. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd, wordt het verschuldigde honorarium vastgesteld overeenkomst artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, welk honorarium wordt gemaximeerd op het totaal van de eventueel overeengekomen prijs afspraak.
2.3.    Kaarls Strafrechtadvocaten werkt in veel gevallen in teamverband aan de opdracht. Kaarls Strafrechtadvocaten behoudt zich het recht voor om naast of in plaats van de advocaat die aanvankelijk met de uitvoering van de opdracht is gestart, andere advocaten en/of juridisch medewerkers en/of wetenschappelijk medewerkers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.
2.4.    Kaarls Strafrechtadvocaten is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. Zo mogelijk gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat selectie van deurwaarders en vertalers in beginsel zonder overleg plaatsvindt. Kaarls Strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. Kaarls Strafrechtadvocaten is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van zodanige derden te aanvaarden. De kosten van in het kader van de uitvoering van opdrachten ingeschakelde derden komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten komen niet voor vergoeding door de Raad voor de Rechtsbijstand in aanmerking.
2.5.    Indien Kaarls Strafrechtadvocaten zich in een civiele of bestuursrechtelijke procedure voor de opdrachtgever stelt als advocaat, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende verschuldigde  griffierechten tijdig aan Kaarls Strafrechtadvocaten te voldoen. Deze griffierechten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid tijdig aan het behandelende rechtscollege te worden voldaan. Kaarls Strafrechtadvocaten behoudt zich het recht voor om het griffierecht niet aan het behandelende rechtscollege te voldoen en om zich te onttrekken als advocaat als de opdrachtgever het verschuldigde griffierecht niet tijdig aan Kaarls Strafrechtadvocaten heeft voldaan.
2.6.    De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat in een civiele of bestuursrechtelijke procedure een (gedeeltelijk) in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij. Een dergelijke proceskostenveroordeling komt niet voor vergoeding door de Raad voor de Rechtsbijstand of door Kaarls Strafrechtadvocaten in aanmerking.
2.7.    De opdrachtgever vrijwaart Kaarls Strafrechtadvocaten voor alle aanspraken van derden en de door Kaarls Strafrechtadvocaten in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2.8.    Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever derden in kennis stelt van resultaten van door Kaarls Strafrechtadvocaten verrichte werkzaamheden, is hij gehouden deze derden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2.9.    Gedurende vijf jaar na het afsluiten van een zaak wordt het betreffende dossier in het archief van Kaarls Strafrechtadvocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.
2.10.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kaarls Strafrechtadvocaten gegeven opdrachten. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Kaarls Strafrechtadvocaten gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op www.kaarls-strafrechtadvocaten/algemene-voorwaarden, voor alle nieuwe opdrachten.
Artikel 3. Honorering en incasso
3.1.    De tarieven van de voor Kaarls Strafrechtadvocaten werkende advocaten en medewerkers variëren afhankelijk van ervaring en specialistische kennis. Kaarls Strafrechtadvocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen. De opdrachtgever is aan Kaarls Strafrechtadvocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van de advocaat of medewerker die de betreffende uren heeft besteed. Daarnaast is de opdrachtgever aan Kaarls Strafrechtadvocaten 6% van het honorarium aan vaste kantoorkosten, de omzetbelasting tegen het geldende tarief en verschotten verschuldigd.
3.2.    De door Kaarls Strafrechtadvocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente, aan Kaarls Strafrechtadvocaten te vergoeden.
3.3.    Kaarls Strafrechtadvocaten is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen en zal dit in beginsel ook doen. Deze worden aan het eind van de opdracht, of al naar gelang tussentijds, verrekend.
3.4.    Uitsluitend voor specifieke betalingen ten aanzien waarvan Kaarls Strafrechtadvocaten schriftelijk aan de opdrachtgever heeft laten weten dat gebruik kan worden gemaakt van de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Kaarls Brech Diels advocaten kan gebruik worden gemaakt van voormelde  derdengeldenrekening. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengeldenrekening, heeft de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van rente over op de derdengeldenrekening gestorte bedragen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid en verval
4.1.    De aansprakelijkheid van Kaarls Strafrechtadvocaten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Kaarls Strafrechtadvocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Kaarls Strafrechtadvocaten komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Kaarls Strafrechtadvocaten beperkt tot tweemaal het honorarium dat door Kaarls Strafrechtadvocaten in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 50.000,-.
4.2.    Bij het inschakelen door Kaarls Strafrechtadvocaten van derden, anders dan die bedoeld in artikel 4.4, kan Kaarls Strafrechtadvocaten behoudens eigen tekortkomingen waarvoor het in artikel 4.1 gestelde geldt door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde.
4.3.    Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Kaarls Strafrechtadvocaten voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Kaarls Strafrechtadvocaten.
4.4.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Kaarls Strafrechtadvocaten in verband met door Kaarls Strafrechtadvocaten verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
4.5.    Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van: de Stichting Derdengelden Kaarls Brech Diels advocaten, en de (overige) voor en tevens namens Kaarls Strafrechtadvocaten werkzame personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de advocaten, juridisch medewerkers, wetenschappelijk medewerkers, administratief medewerkers en adviseurs van Kaarls Strafrechtadvocaten, onverminderd overigens het in artikel 2.1 bepaalde. De in artikelen 2.7 en 4.2 vervatte vrijwaringen gelden voor hen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 4.3 vervatte vervalbeding ten behoeve van deze personen rechtstreeks. Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Kaarls Strafrechtadvocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Kaarls Strafrechtadvocaten.
Artikel 5. Geschillen
5.1.    Op onze dienstverlening is een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via www.kaarls-strafrechtadvocaten/klachtenregeling.
5.2.    De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter  te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kaarls Strafrechtadvocaten en de opdrachtgever. Indien Kaarls Strafrechtadvocaten als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.
5.3.    Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

General terms and conditions of Kaarls Strafrechtadvocaten

Article 1. Kaarls Strafrechtadvocaten 
1.1      Kaarls Strafrechtadvocaten (Kaarls Criminal Defense Lawyers) is a sole proprietorship under Dutch law. Kaarls Strafrechtadvocaten is located in The Hague (Netherlands) and registered in the Register of Companies of the Dutch Chamber of Commerce under number 55712223
Article 2. Client assignments
2.1.    All client assignments are exclusively accepted and carried out by Kaarls Strafrechtadvocaten. This also applies if there is an explicit or implied intention for the client assignment to be carried out by a specific person. The applicability of Section 7:404 Dutch Civil Code, containing rules for the latter case, and Section 7:407 Dutch Civil Code, imposing joint and several liability if a client assignment is given to two or more persons, is explicitly precluded. The persons employed by and engaged on behalf of Kaarls Strafrechtadvocaten, including but not limited to lawyers, legal associates, academic staff and administrative staff are not (personally) bound by the client assignment, nor shall they be liable for the liability resulting from the agreement.
2.2.    Kaarls Strafrechtadvocaten may terminate the client assignment prematurely without stating any grounds. Kaarls Strafrechtadvocaten shall make use of its premature termination option in the following situations (non-exhaustive enumeration): if the client is in default with respect to any obligation towards or arrangement with Kaarls Strafrechtadvocaten, if one or more employee(s) of Kaarls Strafrechtadvocaten can no longer continue the client assignment in good conscience, if one or more employees have been treated unfairly by or on behalf of the client. If the client assignment is terminated prematurely, the payable fee shall be determined in accordance with Article 3.1 of these general terms and conditions, which fee shall be capped at the total of the agreed price, if any.
2.3.    In many cases Kaarls Strafrechtadvocaten operates in the form of teams. Kaarls Strafrechtadvocaten reserves the right to engage other lawyers and/or legal associates and/or researchers in addition to or instead of the lawyer who initially carried out the client assignment.
2.4.    Kaarls Strafrechtadvocaten may engage third parties on behalf of the client in order to carry out client assignments. If possible this shall be done in consultation with the client, it being understood that selection of bailiffs and translators shall in principle be made without consultation. Kaarls Strafrechtadvocaten does not accept liability for any mistakes made by such third parties. Kaarls Strafrechtadvocaten is entitled to accept liability limitations from such third parties on behalf of or at the expense of the client. The costs involved in connection with third parties engaged for the execution of agreements shall be borne by the client. Such costs are not subject to compensation by the Dutch Legal Aid Council.
2.5.    If Kaarls Strafrechtadvocaten acts as lawyer in civil-law or administrative-law proceedings for the client, the client shall be held to punctual payment of the relevant court registry fees to Kaarls Strafrechtadvocaten. Such court registry fees shall be paid well in time to the responsible court, on pain of non-admissibility. Kaarls Strafrechtadvocaten reserves the right not to pay the court registry fees to the responsible court and to turn down the case if the client has failed to pay the court registry fees to Kaarls Strafrechtadvocaten in time.
2.6.    The client must take into account that in civil-law or administrative-law proceedings, a (partially) defeated party may be ordered to pay the costs of the legal proceedings of the opposing party. Such a court order to pay the cost of the legal proceedings shall not be eligible for compensation by the Dutch Legal Aid Council or by Kaarls Strafrechtadvocaten.
2.7.    The client shall indemnify Kaarls Strafrechtadvocaten against all and any claims by third parties as well as the costs incurred by Kaarls Strafrechtadvocaten in connection therewith, if in any way connected with the work carried out for the client.
2.8.    Client assignments shall be carried out exclusively for the benefit of the client. Third parties cannot derive any rights from the content thereof. If the client notifies any third parties of results of work carried out by Kaarls Strafrechtadvocaten, the client shall be held to notify such third parties thereof in writing.
2.9.    During a period of five years after closure of a case, the file concerned shall be stored in the archives of Kaarls Strafrechtadvocaten, after which it shall be destroyed without further notice.
2.10. These general terms and conditions are applicable to all client assignments given to Kaarls Strafrechtadvocaten. In case of any changes to these terms and conditions by Kaarls Strafrechtadvocaten, the changed terms and conditions shall be applicable as of the date of publication at www.kaarls-strafrechtadvocaten/algemene voorwaarden, for all new client assignments.
Article 3. Remuneration and debt collection
3.1     The fees of lawyers and staff working for Kaarls Strafrechtadvocaten vary depending on their experience and expertise. Kaarls Strafrechtadvocaten is entitled to adjust its fees periodically. The client shall owe Kaarls Strafrechtadvocaten a fee that is calculated based on the number of hours worked multiplied by the applicable hourly fee of the lawyer or employee who has spent the hours concerned. In addition, the client shall owe Kaarls Strafrechtadvocaten 6% of the fee to cover fixed office expenses, turnover tax at the applicable rate, and disbursements.
3.2     The fee notes sent by Kaarls Strafrechtadvocaten are payable within 14 days, for lack of which the client shall be in default. In that case the client shall be held to compensate to Kaarls Strafrechtadvocaten for all incurred judicial and extrajudicial collection charges, including but not limited to the full legal costs incurred for this, as well as late payment interest.
3.3     Kaarls Strafrechtadvocaten shall be entitled at any time to request advance payment for deliverable work and expenses to be incurred, and shall do so, in principle. Such amounts shall be invoiced at the end of the client assignment or, as the case may be, intermediately.
3.4     Only for specific payments for which Kaarls Strafrechtadvocaten has informed the client in writing of the possibility to use the third-party bank account of Stichting Derdengelden Kaarls Brech Diels advocaten, the aforementioned third-party bank account may be used. The client is not entitled to payment of interest on the third-party bank account deposits by way of compensation for the handling fees and management costs of the third-party bank account.
Article 4. Liability and expiry
4.1     The liability of Kaarls Strafrechtadvocaten is at all times limited to the amount paid in such case under the professional liability insurance of Kaarls Strafrechtadvocaten, increased by the deductible payable by Kaarls Strafrechtadvocaten under the insurance policy terms and conditions in the relevant case. Such insurance policies have limited cover, inter alia as regards the amount of the damage and the number of claims per year. Upon request, access may be given to the insurance policy terms and conditions. If no payment is made under the aforementioned insurances, on whatever ground, the liability of Kaarls Strafrechtadvocaten shall be limited to twice the fee invoiced by Kaarls Strafrechtadvocaten for the case concerned and punctually paid in the twelve months preceding the date of the event leading to liability, up to a maximum liability of € 50,000.
4.2     If Kaarls Strafrechtadvocaten engages any third parties, other than within the meaning of Article 4.4, Kaarls Strafrechtadvocaten can never be held liable by the client for any shortcomings of such third party, except for its own shortcomings which are governed by Article 4.1.
4.3     If the client approaches the third party directly, the client shall indemnify Kaarls Strafrechtadvocaten against any claim by the third party in connection with such liability claim as well as all related costs on the part of Kaarls Strafrechtadvocaten.
4.4     All rights of legal action and other powers of the client against Kaarls Strafrechtadvocaten in connection with work carried out by Kaarls Strafrechtadvocaten shall lapse as soon as a one-year period has expired since the date on which the client became aware or could have been reasonably aware of the existence of such rights and powers.
4.5     These general terms and conditions also constitute an irrevocable third-party clause for the benefit of Stichting Derdengelden Kaarls Brech Diels Advocaten and the (other) persons employed by and engaged on behalf of Kaarls Strafrechtadvocaten, including but not limited to lawyers, legal associates, desk research staff, administrative staff and consultants of Kaarls Strafrechtadvocaten, this without prejudice to the provisions of Article 2.1. The exemption clauses contained in Articles 2.7 and 4.2 apply to them directly. They can never be held liable by the client, without prejudice to Article 2.1, except for wilful misconduct or deliberate recklessness. In such exceptional cases the expiration clause contained in Article 4.3 shall be directly applicable to such persons. Furthermore, the liability limitations and exclusions, deadlines and indemnities contained in these terms and conditions shall also be applicable to all extra-contractual claims by the client against Kaarls Strafrechtadvocaten, if and insofar as related to the execution of a client assignment by Kaarls Strafrechtadvocaten.
Article 5. Disputes
5.1     A complaints procedure prescribed by the Dutch Bar Association is applicable to our services. This complaints procedure is available through www.kaarls-strafrechtadvocaten/klachtenregeling.
5.2     The legal relationship to which these general terms and conditions apply shall be governed by Dutch law. The competent court in The Hague has exclusive jurisdiction on any disputes between Kaarls Strafrechtadvocaten and the client. If Kaarls Strafrechtadvocaten acts as claimant, however, it shall be entitled to bring the dispute before the court qualified by the client, this by way of deviation from the above.
5.3     These general terms and conditions have been drawn up in Dutch and in English. The Dutch wording shall be binding.