Economisch strafrecht; dieren, planten en milieu

Flora- en faunawet

Onze advocaten adviseren en procederen met regelmaat in zaken die vallen onder de Wet op de economische delicten (WED).
Ons kantoor verleent rechtsbijstand aan zowel ondernemingen als particulieren in (internationale) zaken op het gebied van strafrechtelijk- en bestuursrechtelijk sanctierecht.
Met name naar aanleiding van geschillen die voortvloeien uit douanewetgeving en de inbeslagname van (exotische) dieren heeft ons kantoor specifieke kennis vergaard op het strafrechtelijk deel van de Flora- en faunawet.
In diverse gevallen hebben wij met succes weten te bewerkstelligen dat inbeslaggenomen dieren (denk daarbij onder andere aan vogels, schildpadden, slangen, honden, katachtigen) vrijgegeven moesten worden. In sommige zaken heeft de Staat een schadevergoeding moeten voldoen. 

Wet dieren

Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling was tot 2014 strafbaar gesteld in de Gezondsheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). De GWWD is per 1 juli 2014 vervangen door de Wet dieren (WD).
Artikel 2.1. van de Wet dieren bepaalt: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.
Artikel 2.2. van de Wet dieren bepaalt: Het is verboden dieren te houden die niet behoren tot door Onze Minister aangewezen diersoorten of diercategorieën.
De Wet dieren kent verder onder andere bepalingen over het gebruik van dieren, het vervoer van dieren, het fokken van dieren, de handel in dieren, diegeneeskundige handelingen, diergeneesmiddelen, het doden van dieren, dierengevechten, wedstrijden met dieren, vertoning van dieren, diervoerders.

Straffen dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 

Het Openbaar Ministerie kent een richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (lees hier).
Deze richtlijn heeft betrekking op het zonder aanleiding mishandelen of verwaarlozen van dieren door particulieren (artikel 2.1. lid 1 Wet dieren, dus niet op het (structureel) niet nakomen van dierenwelzijnsregels door bedrijven. De richtlijn ziet tevens op dierenverwaarlozing, zoals beschreven in artikel 2.2. lid 8 van de Wet dieren door houders van dieren, waaronder begrepen hobbyfokkers, die aan hun dier(en) de nodige verzorging onthouden.

Ook het beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken of doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort zoals strafbaar gesteld in artikel 350 lid 2 Wetboek van Strafrecht valt onder deze richtlijn.

Uiteenlopende opvattingen bestaan over wat te verstaan onder het veroorzaken van pijn of letsel bij dieren en over wat te verstaan onder de benadeling van de gezondheid of het welzijn van het dier.
De advocaten van Kaarls Strafrechtadvocaten hebben ervaring op dit bijzondere deel van het (economisch) strafrecht en bestuurlijk sanctierecht.

Beslagzaken honden

Tevens behandelen we op kantoor met regelmaat strafzaken waarbij honden in beslag zijn genomen bijvoorbeeld naar aanleiding van een bijtincident. Deze zaken gaan vaak gepaard met veel emotie. Snel en accuraat optreden, waarbij onze advocaten nogal eens een deskundige inschakelen zoals Martin Gaus, is noodzakelijk (zie o.a. AD).

Planten

De door ons kantoor behandelde zaken waarbij planten een rol spelen betreffen naast de onvermijdelijke hennepzaken veelal strafzaken over het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen, ook wel gewasbeschermingsmiddelen genoemd. Overtredingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen betreffen milieudelicten. Een groot aantal milieurechtelijke bepalingen zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten (WED). Milieudelicten kennen veelal een bedrijfseconomische achtergrond. Economische delicten zijn misdrijven ingeval ze opzettelijk worden begaan. Indien de opzet niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een overtreding.
Verschillende overheidsorganisaties zijn betrokken bij het toezicht op en de handhaving van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit controleert de handel in gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik ervan in de land- en tuinbouw.
Ook kunt u te maken krijgen met het Waterschap en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). 

Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht is continu in beweging. Vervolging kan plaatsvinden voor het handelen zonder vergunning of in strijd met vergunningsvoorschriften. U kunt te maken krijgen met zowel een bestuursrechtelijke traject (bestuurlijke boeten en bestuursrechtelijke sancties) als met een strafrechtelijk traject (vervolging door het Openbaar Ministerie).
Gezien de overlap en samenhang van de toepasselijke wet- en regelgeving spreekt men van het milieusanctierecht.
Onderzoeken op het gebied van het milieusanctierecht kunnen complex en ingrijpend zijn voor u en uw onderneming.
Europees recht is van groot belang in het milieusanctierecht, onder andere omdat veel Nederlandse milieuvoorschriften de resultante zijn van de implementatie van Europese richtlijnen in het Nederlandse recht. Over de reikwijdte en de uitleg van milieuwetgeving bestaan in diverse gevallen verschillende opvattingen.
Op basis van de Wet op de economische delicten (WED) zijn er ambtenaren van het Rijk, provincie en gemeente aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die belast zijn met het toezicht, de controle en de opsporing van milieudelicten.
Meerdere overheidsinstanties zijn betrokken bij het milieusanctierecht, zoals: Inspectie leefomgeving en transport (Inspectie ILT), Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA), Inspectie SZW, (Water)politie, Regionaal milieuteam, Regionale uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten) en milieudiensten (bijvoorbeeld DCMR milieudienst Rijnmond).
De betrokken ambtenaren kunnen vergaande bevoegdheden hebben, zoals: betreden van plaatsen, inzage in administratie, inbeslagneming, (door)zoeking, nemen van monsters.
Ons kantoor kan u begeleiden in straf- en bestuursrechtelijke milieuonderzoeken. Onze advocaten verlenen rechtsbijstand aan ondernemingen, leidinggevenden en particulieren. Denk daarbij aan milieuzaken op het gebied van verontreinigingen, afvaltransporten, vervoer gevaarlijke stoffen, geluidshinder, bestrijdingsmiddelen, handelen in strijd met (milieu)vergunningen. 

Deskundige rechtsbijstand

Naast politie en Opbenbaar Ministerie hebben onze advocaten veelal te maken met de diverse controle- en opsporingsinstanties zoals de Douane, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA),de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Inspectie SZW. U kunt te maken krijgen met strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke handhaving en sancties. Gezien de specifieke regelgeving en de bijzondere opsporingsbevoegdheden van de diverse (opsporings)instanties is het verstandig u tijdig te voorzien van juridische bijstand.

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls, Diantha van Eijsden of bel / email naar ons kantoor.