Wanneer Jeugdstrafrecht?

  • Kinderen tot 12 jaar oud kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wel kunnen kinderen tot 12 jaar oud worden aangehouden en verhoord door politie. 
  • Het minderjarigenstrafrecht is van toepassing op minderjarigen vanaf 12 jaar tot 18 jaar oud. 
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar oud is het volwassenenstrafrecht van toepassing.

Bijzondere gevallen

  • De rechter kan in bijzondere gevallen (denk hierbij aan hele ernstige misdrijven) wel bepalen dat voor minderjarigen van 16 of 17 jaar het volwassenenstrafrecht toegepast zal worden. 
  • Ook is het mogelijk dat de rechter in bijzondere gevallen (denk hierbij aan de persoonlijkheid van de verdachte) voor meerderjarigen van 18 tot 23 jaar oud het jeugdstrafrecht zal toepassen.

Adolescentenstrafrecht

Sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014 kan voor jongeren van 18 tot 23 jaar het jeugdstrafrecht gelden.
De reclassering adviseert al, als de strafzaak nog bij de officier van justitie ligt. Deze kan ofwel een veroordeling volgens het jeugdstrafrecht, ofwel volgens het volwassenenstrafrecht vorderen. Onze advocaten kunnen de officier van justitie en de reclassering van informatie voorzien en zo invloed uitoefenen op de wijze van afdoening.

Uitgangspunt jeugdstrafrecht 

Het jeugdstrafrecht is minder streng dan het volwassenenstrafrecht. De begeleiding van de jeugdige vanaf het moment van aanhouding tot na de veroordeling kan wel zeer intensief zijn. Uitgangspunt daarbij is dat van het jeugdstrafrecht een opvoedkundig effect uitgaat. Denk hierbij aan:

  • de Halt-maatregel
  • de taakstraf
  • de leerstraf
  • de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)
  • de intensieve behandeling om herhaling te voorkomen, de plaatsing in jeugdinrichting (PIJ-maatregel) 

Juist nu met name op minderjarigen een strafrechtelijke vervolging en detentie een enorme impact kan hebben, is het van belang dat rechtsbijstand wordt verleend door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat.

Wat te doen wanneer uw kind wordt gearresteerd?

Aanhouding

Na aanhouding heeft politie 9 uren de tijd om uw zoon of dochter te verhoren op het politiebureau (de nachtelijke uren van 24:00 uur tot en met 09:00 uur vallen hierbuiten). Uw zoon of dochter heeft direct na aanhouding door politie voorafgaande aan het eerste verhoor recht op een (kosteloze) advocaat. Aan uw kind zal een advocaat worden toegewezen, de piketadvocaat, ook wel genoemd de pro deo advocaat. Op verzoek van uw zoon, dochter of uzelf kunnen wij uw kind direct vanaf aanhouding door politie kosteloos bijstaan. U kunt als ouder veelal ook aanwezig zijn bij het politieverhoor. 

Inverzekeringstelling

Blijkt dat na verloop van 9 uren uw kind niet in vrijheid wordt gesteld dan zal uw kind in verzekering worden gesteld voor de duur van maximaal 3 dagen. De inverzekeringstelling kan onder omstandigheden eenmaal worden verlengd met 3 dagen.

Voorgeleiding rechter-commissaris, bewaring 

Indien de officier van justitie van oordeel is dat uw zoon of dochter nog langer vast dient te zitten dan moet uw kind uiterlijk binnen 3 dagen en 18 uren voor een rechter worden geleid. Bij deze voorgeleiding van uw kind voor de rechter-commissaris kunt u als ouder aanwezig zijn. Het is zelfs heel belangrijk dat u als ouder aanwezig bent bij deze voorgeleiding omdat de rechter uw kind mogelijk onder voorwaarden in vrijheid kan stellen. Als ouder kunt u een belangrijke taak en inbreng hebben bij de totstandkoming en naleving van de zogenoemde schorsende voorwaarden. Bij deze voorgeleiding zijn onze strafrechtadvocaten aanwezig. Indien mogelijk zullen wij bij de rechter-commissaris afwijzing van de vordering van de officier van justitie bepleiten. Onze advocaten zullen zo mogelijk met gedegen onderbouwing minder ingrijpende alternatieven dan detentie aan de rechter voorleggen. 

Uw kind in voorarrest en dan?

Ingeval uw kind door de rechter wel in voorarrest wordt genomen, dan geldt dit voor de duur van maximaal 14 dagen, waarna de voorlopige hechtenis kan worden verlengd tot maximaal 3 maanden. Onze advocaten staan uw kind bij op alle zittingen.

Opstellen plan van aanpak

Daar waar mogelijk overleggen wij met de raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg, jeugdreclassering, school, gedragsdeskundigen en anderen, alles met als doel de invrijheidstelling van uw kind te bewerkstelligen, al dan niet onder voorwaarden. Vaak is het noodzakelijk een plan van aanpak op te stellen. Denk hierbij aan het geven van inhoud aan de begeleiding, de invulling van scholing en dagbesteding, het volgen van trainingen en cursussen op het gebied van bijvoorbeeld agressiebeheersing, het sterker in de eigen schoenen staan, de aanpak van middelengebruik, afspraken over een avondklok, een gebieds- en/of contactverbod. Ons kantoor beschikt over een netwerk van deskundigen die zonodig kunnen worden ingeschakeld en kunnen rapporteren. 

Uw kind gedagvaard voor de kinderrechter?

Indien geen sprake is van voorarrest dan is het mogelijk dat op een later moment de officier van justitie een taakstraf aanbiedt of dat uw kind wordt gedagvaard voor de kinderrechter. Indien uw kind moet verschijnen voor de kinderrechter dan bent u als ouder verplicht om daarbij aanwezig te zijn. Niet alleen uw kind, maar ook u, begeleiden wij desgewenst in aanloop naar de zitting.
Indien uw kind wel in voorarrest blijft dan is een gedegen en deskundige voorbereiding van de behandeling ter terechtzitting zeer belangrijk. Detentie kan het verdere leven van uw kind mogelijk doorslaggevend beïnvloeden. Alleen wanneer andere minder ingrijpende alternatieven niet aanwezig zijn, mag er sprake zijn van het opleggen van een vrijheidsbenemende straf of maatregel. 

Kosteloze rechtsbijstand aan minderjarigen

Onze advocaten kunnen uw kind in al deze procedures kosteloos bijstaan. Wettelijk is geregeld dat de minderjarige recht heeft op kosteloze rechtsbijstand. Zorg dat uw kind door een in het jeugdstrafrecht deskundige advocaat wordt bijgestaan. 

Meer gedetailleerde informatie over het jeugdstrafrecht kunt u vinden op onze pagina Brochures en detail informatie.

Voor meer informatie neem contact op met Eline van Egmond of bel / email naar ons kantoor.