Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) is op 1 juni 2003 in werking getreden. De wet Bibob is als preventief instrument in het leven geroepen om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten financiert of facilitieert. De wet Bibob geeft diverse bestuursorganen de mogelijkheid om een gevraagde vergunning, subsidie, beschikking te weigeren of in te trekken. 

Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob is onderdeel van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de wet Bibob. Het bureau heeft twee wettelijke taken:

  • adviseren van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties
  • het voorlichten en adviseren van bestuursorganen over de implementatie van de wet Bibob. 

Uitbreiding wet Bibob in 2013

In 2013 is werkingssfeer van de wet Bibob aanzienlijk uitgebreid. Daar waar voorheen voornamelijk horecaondernemers, ondernemers in de sexbranche, coffeeshopeigenaren, de uitbaters van speelautomatenhallen en een enkele transportondernemer van doen hadden met de wet Bibob, geldt de uitbreiding voor de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen noemt de wet Bibob niet meer de branches en sectoren waarbinnen de wet Bibob geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de wet Bibob zullen vallen. Verder maakt de wetswijziging het makkelijker voor bestuursorganen om eerst een eigen onderzoek te doen naar de betrokkene. De informatiepositie van bestuursorganen is uitgebreid en de Regionale- Informatie en Expertisecentra (RIEC's) worden meer toegerust om de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de wet Bibob. Diverse databanken kunnen worden geraadpleegd.

Bibob-advies

Sedert de wetswijziging van 2013 ontvangt de betrokkene anders dan voorheen een afschrift van het Bibob-advies. Onze advocaten zijn bekend met de door het Landelijk Bureau Bibob gehanteerde opbouw en structuur van de Bibob-adviezen. Het Landelijk Bureau Bibob hanteert veelal standaardredeneringen betreffende gestelde:

  • ernstige gevaren
  • bestaande samenwerkingsverbanden
  • wijze van financiering

Het bestuursorgaan neemt na kennisname van het Bibob-advies uiteindelijk zelf de beslissing. Het bestuursorgaan is niet gebonden aan het advies van het Landelijk Bureau Bibob.

Rechtsbijstand

In de praktijk blijkt dat de wet Bibob soms te rigide wordt toegepast. Bonafide ondernemers worden opgezadeld met onnodig lange en uitgebreide vragenlijsten en procedures. Vult u iets niet goed of tijdig in dan kan dat leiden tot afwijzing of intrekking van de benodigde vergunning. Doordat een vergunning te lang op zich laat wachten, verliezen ondernemens onnodig veel geld. Ook een eenmalig incident uit het verleden kan u lang blijven achtervolgen.
Het bestuursorgaan zal altijd proportioneel moeten blijven handelen. Onze advocaten kunnen vaak met succes de gestelde gevaarzetting aanvechten. Daarbij nemen wij de bronnen van de informatie waarop het Landelijk Bureau Bibob zich baseert onder de loep. Wij duiden de betekenis en reikwijdte van de feiten en omstandigheden onder verwijzing naar relevante jurisprudentie. Indien het Bibob-onderzoek concludeert dat er geen ernstig gevaar bestaat, maar wel enig gevaar, dan is het mogelijk dat het bestuursorgaan voorwaarden zal verbinden aan bijvoorbeeld de vergunningverlening. Indien een verzochte vergunning wordt geweigerd dan moet de beschikking van het bestuursorgaan op goede gronden berusten en degelijk zijn gemotiveerd. Hier constateren wij in een aantal gevallen gebreken.
In de diverse gevallen kan, nadat de client een negatief Bibob-advies heeft ontvangen, worden volstaan met een goed gedocumenteerde zienswijze, waarna het bestuursorgaan positief besluit. Het is raadzaam een deskundig advocaat te raadplegen in het stadium voorafgaande aan de door het bestuursorgaan te nemen beslissing. Indien nodig kan bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld tegen de uiteindelijke beslissingen van het bestuursorgaan conform de Algemene wet bestuursrecht.  

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls, Diantha van Eijsden of bel / email naar ons kantoor.