Benadeelde partij: slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven

Rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat kan voor slachtoffers van gewelds- en zedenzaken van cruciaal belang zijn.
Ons kantoor behoort tot de kleine groep advocatenkantoren die voldoet aan de deskundigheidseisen voor de specialisatie slachtofferzaken.
De impact van een ernstig gewelds- of zedendelict op uw leven is enorm. Het is van groot belang dat u kunt steunen op een advocaat die waakt over uw rechtspositie. 

Uw advocaat kan onder andere: 

 • u begeleiden in het juridische proces 
 • waken over uw recht op goede bejegening door betrokken instanties 
 • waken over uw recht op informatie (recht om op de hoogte te worden gehouden van verloop proces en belangrijke beslissingen) 
 • u bijstaan bij het doen van aangifte
 • het strafdossier voor u opvragen bij het Openbaar Ministerie
 • een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • u bijstaan bij getuigenverhoor
 • u adviseren over hoe invulling te geven aan uw spreekrecht
 • u bijstaan ter zitting
 • uw schade onderbouwd berekenen en omschrijven
 • uw vordering benadeelde partij opstellen en ter zitting toelichten
 • toezien op deugdelijke incasso van uw toegewezen vordering (middels de voorschotregeling) 

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden per 1 juli 2016

Slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten hebben per 1 juli 2016 een onbeperkt spreekrecht gekregen.
Waar voorheen slachtoffers en nabestaanden enkel iets mochten zeggen over de gevolgen die het strafbare feit bij hen teweeg hebben gebracht, mogen slachtoffers en nabestaanden zich nu bijvoorbeeld ook uitlaten over de bewijsvoering en strafmaat.
Laat u daarom goed adviseren door een advocaat met verstand van zaken, onder andere op bewijstechnisch gebied. 
Door de uitbreiding van het spreekrecht is de positie van het slachtoffer verstevigd. Slachtoffers hebben hiermee een duidelijkere stem gekregen die kan zorgen voor erkenning en een gevoel van procedurele rechtvaardigheid.
Wel is het zo dat indien een slachtoffer ter zitting nieuwe feiten over de zaak naar voren brengt, hij of zij het risico loopt om alsnog als getuige te worden gehoord.
Het slachtoffer blijft ook in de nieuwe situatie een zogenoemde procesdeelnemer. Dit betekent dat het slachtoffer geen zelfstandige procespartij is. Het Openbaar Ministerie blijft de beslissingen nemen over de vervolging. U heeft als slachtoffer bijvoorbeeld niet het recht om hoger beroep aan te tekenen tegen een u onwelgevallige strafoplegging / strafmaat.

Vordering benadeelde partij

Als slachtoffer kunt u door middel van een voegingsformulier aan de strafrechter verzoeken om de dader te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan u. Uw verzoek tot vergoeding van geleden schade kan alleen worden toegewezen als er een veroordeling zal volgen voor het feit waarvan aangifte is gedaan.
De strafrechter kan de door u gevorderde schade geheel of gedeeltelijk toewijzen of de vordering doorverwijzen naar de civiele rechter als de behandeling van de vordering tot een 'onevenredige belasting van het strafgeding' leidt.
Uw advocaat kan u adviseren over de te vorderen schadeposten, schadebedragen, de aan te leveren onderbouwing en de te overleggen bewijsstukken.
Bewaar alle documenten, facturen en bonnen van door u gemaakte kosten en gedane betalingen.
Voorts is het van belang dat u uw advocaat op de hoogte houdt van eventueel ingeroepen hulpverlening. Een verklaring van uw behandelend arts of therapeut kan van groot belang zijn voor de nadere onderbouwing van uw schade. 

Welke schade kan worden vergoed?

 • materiële schade (vergoeding van alle gemaakte kosten, of verlies van inkomen, gederfde winst)
 • immateriële schade (geestelijke schade, ofwel smartengeld)

Voorts zal gevorderd worden betaling van de wettelijke rente over al deze posten vanaf de datum van het strafbaar handelen. Ook de kosten van rechtsbijstand en de kosten die gemaakt worden om het bewijs aan te leveren (bijvoorbeeld een verklaring van een arts of de kosten van een schadeberekening) kunnen geclaimd worden.

Schadevergoedingsmaatregel

Uw advocaat zal aan de rechter ook verzoeken om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de onherroepelijk toegewezen vordering voor u zal gaan innen. U hoeft dan zelf geen actie te ondernemen. U zult dus geen rechtstreeks contact met de dader hebben. 

Voorschotregeling

Sinds 2011 kunnen slachtoffers en nabestaanden van een gewelds- of zedenmisdrijf in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alles heeft betaald. Onherroepelijk betekent dat de veroordeelde niet meer tegen het vonnis in beroep kan gaan.
Met ingang van 1 januari 2016 kunnen ook slachtoffers van andere misdrijven voor een voorschot in aanmerking komen. Het voorschot geldt uitsluitend voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen, hetgeen betekent dat bedrijven geen aanspraak kunnen maken op een voorschot van geleden schade.
Deze uitbreiding van de voorschotregeling geldt niet met terugwerkende kracht. Het geldt alleen voor vonnissen die op of na 1 januari 2016 onherroepelijk zijn geworden. Voor de voorschotten van deze misdrijven geldt bovendien een maximum van Eur. 5000,--. 
Aan de voorschotten van slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven is ook vanaf 2016 geen maximum verbonden.
In het vonnis staat het artikel waarvoor de verdachte is veroordeeld. De misdrijven waarvoor geldt dat er geen maximum is verbonden aan het uit te keren voorschot, zijn:

 • artikel 141 openlijk geweld
 • artikel 239 schennis van de eerbaarheid
 • artikel 240 verspreiding pornografische geschriften
 • artikel 240a schadelijke audiovisuele mediaproducten
 • artikel 240b kinderpornografie
 • artikel 242 verkrachting
 • artikel 243 gemeenschap met wilsonbekwame
 • artikel 244 gemeenschap met persoon < 12 jaar
 • artikel 245 gemeenschap met persoon < 16 jaar
 • artikel 247 ontucht met wilsonbekwame
 • artikel 248 strafverzwaring in artikel 240b, 243, 245, 246, 247, 248a, 248b en 249
 • artikel 248a verleiding van een minderjarige tot ontucht
 • artikel 248b prostitutie door minderjarige
 • artikel 248c opzettelijk aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen door minderjarige
 • artikel 249 ontucht met misbruik van gezag
 • artikel 250 plegen van ontucht door zijn minderjarige met een derde te bevorderen
 • artikel 251 ontzetting uit beroep wegens delict artikel 240 t/m 249
 • artikel 252 bedwelmende drank toepassen
 • artikel 253 afstand kind voor schadelijk werk
 • artikel 273f mensenhandel
 • artikel 287 doodslag
 • artikel 288 doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit
 • artikel 288a doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit
 • artikel 289 moord
 • artikel 289a samenspanning met terroristisch oogmerk
 • artikel 290 kinderdoodslag
 • artikel 291 kindermoord
 • artikel 300 mishandeling
 • artikel 301 mishandeling met voorbedachte rade
 • artikel 302 zware mishandeling
 • artikel 303 zware mishandeling met voorbedachte rade
 • artikel 312 diefstal met geweld
 • artikel 317 afpersing

Indien uw goed onderbouwde vordering benadeelde partij door de strafrechter wordt toegewezen dan kunt u de volledige schadevergoeding als voorschot vanuit de overheid betaald krijgen na het onherroepelijk worden van de strafrechtelijke uitspraak. U hoeft alsdan geen civiele zaak aanhangig te maken tegen de dader zelf. De overheid, het CJIB, zal vervolgens het schadebedrag proberen te verhalen op de veroordeelde. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nog een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een fonds voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. De advocaat vraagt veelal bij uw aanmelding direct een aanvraagformulier aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Bij het fonds kan een aanvraag worden ingediend die losstaat van de strafzaak. Het maakt dus niet uit of er een zitting komt en of er een schadebedrag wordt toegewezen in de strafzaak of niet. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven beoordeelt de zaak zelf en besluit eerst of u in aanmerking komt voor een uitkering en dan over de hoogte van deze uitkering. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven bepaalt in welke categorie uw fysieke en/of psychische letsel valt, gebaseerd op de ernst van uw letsel, de gevolgen ervan en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf plaatsvond. De beslistermijn van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is op dit moment circa een 6 maanden na het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het mag niet zo zijn dat schadeposten tweemaal worden vergoed. Een verrekening achteraf kan plaatsvinden.
De uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan uiteenlopen van Eur. 1.000,- tot maximaal Eur. 35.000,- (Eur 25.000,- materiële schade en Eur. 10.000,- immateriële schade).
Elke nabestaande die recht heeft op een uitkering, krijgt een vast bedrag van Eur. 5.000,-. Daarnaast kan eventueel een tegemoetkoming worden uitgekeerd voor uitvaartkosten en schade geleden door het wegvallen van inkomen van de overledene.
Overgelegd zullen moeten worden bewijsstukken zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken en jaaropgaven.
Rechtsbijstandskosten worden niet vergoed door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De advocaatkosten verbonden aan uw aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven komen voor uw rekening. Een toevoeging wordt niet verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten rechtsbijstand

Veel slachtoffers zien dan ook op tegen mogelijk aanzienlijke advocaatkosten. Er bestaan echter wel regelingen die het mogelijk maken (een deel van) de kosten vergoed te krijgen.
Ingeval er sprake is van ernstig geestelijk of lichamelijk letsel als gevolg van een gewelds- of zedenmisdrijf komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand, ongeacht uw inkomen en vermogen. Deze regeling geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers van een levensdelict. Er dient alsdan een strafrechtelijke vervolging te zijn ingesteld tegen een verdachte en u moet in aanmerking komen voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Mocht u niet in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Uw advocaat wordt dan aan u toegevoegd. U dient dan alleen een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw (gezins) inkomen en vermogen. U mag zelf bepalen welke advocaat uw zaak zal behartigen zolang het een advocaat betreft die voldoet aan de deskundigheidsvereisten van de specialisatie slachtofferzaken. Ons kantoor voldoet aan deze deskundigheidsvereisten. 
Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft; kijk en vraag na of uw rechtsbijstandverzekering dekking biedt. Zo ja, dan kunt u in veel gevallen met succes een beroep doen op uw vrije advocaatkeuze. Onze advocaten kunnen u hierover nader informeren.
Indien u op voorhand geen aanspraak kunt maken op vergoeding van advocaatkosten dan kunnen wij u op betalende basis bijstaan. Aan de rechter zal worden verzocht om te beslissen dat naast uw materiële en immateriële schade ook de door u gemaakte buitengerechtelijke kosten en proceskosten vergoed moeten worden door de veroordeelde.

Gespecialiseerde advocaat slachtofferzaken

Laat u bijstaan door een in slachtofferzaken gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten hebben slachtoffers en nabestaanden bijgestaan in aangrijpende gewelds-, moord- en zedenzaken (zie hier een voorbeeld van een zedenzaak en een moordzaak waarin Diantha van Eijsden slachtoffers respectievelijk nabestaanden heeft bijgestaan). Kaarls Strafrechtadvocaten behartigt de belangen van zowel natuurlijke personen als bedrijven. 

Voor meer informatie neem contact op met Diantha van Eijsden of bel / email naar ons kantoor.