Fraudezaken

Kaarls Strafrechtadvocaten is gespecialiseerd in economisch strafrecht, financieel strafrecht en fiscaal strafrecht. Wij verlenen rechtsbijstand aan particulieren, ondernemingen en organisaties in grote, complexe en/of internationale (FIOD) fraudezaken. Denk daarbij aan:

 • belastingfraude, BTW-fraude, declaratiefraude, toeslagenfraude, accijnsfraude, witwassen, het doen van onjuiste aangifte, subsidiefraude, uitkeringsfraude, kredietfraude, beleggingsfraude, transactiefraude, merkenfraude (merkvervalsing), acquisitiefraude, handel met voorkennis, bouwfraude, vastgoedfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk), jaarrekeningfraude, milieucriminaliteit, omkoping (ambtelijke) corruptie, overtredingen sanctiewetgeving, diverse gedragingen rond computercriminaliteit, witwaszaken rond Bitcoins, Ukash, Webmoney

Naast gedragingen strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht zijn hier veelal aan de orde gedragingen strafbaar gesteld in de diverse belastingwetgeving, douanewetgeving, de Wet op de Economische Delicten (WED). Niet alleen politie houdt zich met de controle en opsporing bezig van fraude, maar ook de diverse andere Nederlandse opsporingsinstanties. In Nederland zijn een aantal bijzondere opsporingsdiensten actief, denk aan:

 • FIOD; de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst, valt onder het Ministerie van Financien
 • ISZW-DO; de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing, valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • NVWA-IOD; de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Inlichtingen en Opsporingsdienst, valt onder het ministerie van Economische Zaken
 • ILT-IOD; de Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen en Opsporingsdienst, valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • de Rijksrecherche (formeel niet 1 van de 4 bijzondere opsporingsdiensten; Rijksrecherche verricht onder andere onderzoek naar ambtelijke corruptie)

Functioneel Parket

Het Openbaar Ministerie heeft in 2003 het Functioneel Parket opgericht met als doel strafzaken te behandelen op het gebied van fraude, economie en milieu. De strafzaken voor het Functioneel Parket worden aangeleverd door de bijzondere opsporingsdiensten. Het Functioneel Parket heeft een aantal meer gespecialiseerde fraude-officieren in huis die goed thuis zijn in de diverse meer specifieke fraudewetgeving. 

Gespecialiseerde verdediging

Kaarls Strafrechtadvocaten biedt gespecialiseerde rechtsbijstand bij (internationale) fraudeonderzoeken. Bob Kaarls heeft geruime ervaring met het Functioneel Parket en de bijzondere opsporingsinstanties (enkele voorbeelden van uitspraken/zaken: Hof Arnhem-Leeuwarden 2016, Rechtbank Midden Nederland 2014, Hof Amsterdam 2010 en na cassatie uiteindelijk vrijspraak in deze Subaru miljoenenfraudezaak door Hof Amsterdam 2015, Miljoenenzaak Accijnsfraude 2010 afgedaan met taakstraf, diverse complexe belastingfraude zaken waaronder Debet- Creditcard Project FIOD), vrijspraak in complexe faillissementsfraudezaak van FIOD (Rechtbank Den Haag 2019).
De nadruk ligt daarbij met name op de verdediging van particulieren en ondernemingen in FIOD- en Douanezaken. Denk daarbij aan:

 • verhoorbijstand (mogelijk gebruik zwijgrecht en juiste relevante verslaggeving van verhoor)
 • onderzoek naar het correct gebruik van mogelijk toegepaste dwangmiddelen (doorzoeking, beslag, telefoon- , email-, internettaps)
 • onderhandelen met justitie over de wijze van afdoening (indien mogelijk (voorwaardelijk)sepot of transactie (afdoening buiten de rechter om), zo mogelijk zonder een door het OM vaak gewild persbericht)
 • voeren van verweer bij ontnemingsvorderingen, ook wel genoemd de 'pluk ze' wetgeving (bijstand ter zitting en daarbuiten, opstellen van een tegenberekening betreffende het ontnemingsbedrag, procedure opheffing van beslag, onderzoek naar mogelijlke schikking met justitie, soms ook met belastingdienst)
 • en indien nodig het voeren van de verdediging ter zitting (Kaarls Strafrechtadvocaten beschikt over een netwerk van gespecialiseerde deskundigen die indien nodig kunnen rapporteren en als getuige-deskundige (ter zitting) kunnen worden ingeschakeld)

Staat de politie, FIOD of een toezichthouder bij uw onderneming voor de deur?

Wat te doen bij een (on)aangekondigde inval? Begeleid de (opsporings)ambtenaren naar een spreekkamer, een ruimte, waar geen voor u belangrijke documenten aanwezig zijn en vraag hen zich te legitimeren. Weet met wie u spreekt.
Laat de (opsporings)ambtenaren duidelijk uitleggen waarom ze zijn gekomen. Laat hen eenduidig uiteenzetten of u wel of niet verplicht bent om mee te werken. Neem geen genoegen met een onduidelijk of voor meerdere uitleg vatbaar verhaal.
Bel uw advocaat. Maak duidelijk dat u alleen medewerking verleent voorzover de (opsporings)ambtenaren bevoegd optreden en voorzover u wettelijk verplicht bent om mee te werken. Een eventueel onrechtmatig overheidsoptreden wordt namelijk niet gesanctioneerd indien u vrijwillig documenten en bewijsstukken afstaat of anderszins medewerking verleent.
Vraag naar de grondslag van het onderzoek. Is er sprake van een verdenking? Zo ja, tegen wie? Wat houdt de verdenking in? Wat is het doel van het onderzoek? Is men gekomen voor een inbeslagname of worden mensen gehoord?
Bent u verplicht om stukken af te staan, lever deze dan zelf aan. Voorkom een 'fishing expedition' in uw administratie.
Ga niet inhoudelijk in gesprek met de (opsporings)ambtenaren. Alles wat u zegt, kan in het dossier komen. Zorg desgewenst voor de aanwezigheid van uw advocaat bij het onderzoek ter plaatse. Bespreek ieder punt van discussie met uw advocaat. 

Rechstbijstand politieverhoor / FIOD-verhoor

De verklaring van een verdachte kan van cruciaal en doorslaggevend belang zijn voor de afdoening van de strafzaak.
Ons advies: raadpleeg ten alle tijde een deskundig advocaat voorafgaand aan uw verhoor!
Een mogelijk beroep op uw zwijgrecht (in dit stadium) van de strafzaak kan uiterst wenselijk of zelfs noodzakelijk voor u zijn.
Vanaf 1 maart 2016 mag een advocaat het verhoor van verdachten door opsporingsambtenaren (o.a. politie, FIOD, ILT-IOD) bijwonen. Anders dan vaak wordt gedacht, of wordt gesuggereerd door opsporingsambtenaren, bent u niet verplicht mee te werken aan een verhoor door een opsporingsambtenaar. Na ontvangst van een oproep hoeft u dus ook niet te verschijnen. Als verdachte, anders dan als getuige, kunt u echter onder omstandigheden tegen uw wil worden aangehouden. Voer ter voorkoming van onwenselijke situaties altijd tijdig overleg met uw advocaat. Ingeval u wordt opgeroepen te verschijnen als getuige voor een rechter(-commissaris) bent u verplicht te verschijnen en (onder ede) te verklaren naar waarheid. 
Wenst u rechtsbijstand bij verhoor? Kaarls Strafrechtadvocaten verleent niet alleen verhoorbijstand, maar verzorgt ook verhoortraining.
Hieronder treft u een aantal kernpunten aan van belang bij verdachtenverhoor, voor zover geen beroep wordt gedaan op het zwijgrecht of verschoningsrecht. Let wel, iedere zaak vergt maatwerk:

 • beantwoord alleen de vragen, wees to the point
 • wijd niet uit, geef geen bespiegelingen, houdt uw antwoorden kort en bondig
 • u kunt alleen uit eigen wetenschap verklaren over hetgeen u met uw eigen ogen heeft gezien en met uw eigen oren heeft gehoord
 • verklaar alleen over hetgeen u zich goed kunt herinneren, maak duidelijk wat u zich niet goed kunt herinneren, ga nimmer gissen
 • maak duidelijk vanaf welk moment u iets weet en hoe u aan deze wetenschap komt
 • maak duidelijk of u verklaart over wat u destijds wist of wat u nu weet, naar aanleiding van recent verkregen wetenschap
 • onthoudt u van het geven, etaleren, van conclusies, meningen, veronderstellingen, gissingen, mogelijke scenario's
 • bevestig geen gedachten, meningen, stellingen, conclusies gegeven door opsporingsambtenaren
 • neem geen stukken mee naar een verhoor (en zo dat onder omstandigheden wel wenselijk mocht blijken, neem alleen kopieen mee van stukken) 
 • doe geen toezeggingen (over nog aan te leveren stukken) indien u niet kunt nakomen, vergewis u ervan dat u uw belangen dient
 • let op dat uw verklaring volledig en goed wordt opgenomen in het proces-verbaal van verhoor
 • zie erop toe dat uw antwoorden juist en volledig zijn verwerkt in het proces-verbaal van verhoor, zo niet breng verduidelijking aan, voorafgaand aan ondertekening van het proces-verbaal door u, het betreft namelijk uw verklaring en niet de verklaring van de opsporingsambtenaren
 • spreek nooit 'off the record' met opsporingsambtenaren, 'off the record' bestaat namelijk niet, een opsporingsambtenaar heeft een verbaliseringsplicht en zal altijd alles noteren
 • het intrekken van een verklaring bestaat niet, u kunt uw verklaring alleen wijzigen, de geloofwaardigheid van de verklaring kan alsdan echter ernstig worden geschaad 

Advies 

Niet alleen verdachten worden door ons bijgestaan, maar ook slachtoffers, benadeelden en getuigen (o.a. horen getuigen op verzoek van buitenlandse autoriteiten).
Daarnaast kunt u bij Kaarls Strafrechtadvocaten terecht voor adviezen ter voorkoming strafbare feiten (compliance en corporate governance). Een deugdelijk opgezet corporate governance model en een effectieve risicobeheersing is cruciaal voor uw onderneming. Wetten en regels waaraan uw onderneming moet voldoen, hebben onder andere betrekking op integriteit, integere bedrijfsvoering, deskundigheid, financiele zekerheid, transparantie en klantbelang. Om te zorgen voor compliance dient u uw bedrijfsprocessen, beheersmaatregelen, risico's en strategische doelstellingen deugdelijk en inzichtelijk vast te leggen. Gebreken in de compliance structuur van uw onderneming worden tegenwoordig nogal eens aangemerkt als (schuld)witwassen. 
Wij verlenen tevens bijstand bij interne (fraude)onderzoeken. Regelmatig werken we nauw samen met andere specialisten zoals forensische accountants.

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls of bel / email naar ons kantoor.