Tuchtrecht: gedragsnormen en vakmanschap

Centraal in het tuchtrecht staat de beoordeling van het handelen of juist nalaten van een aangeklaagde professional of sporter. Voor tuchtrechtelijke aansprakelijkheid is geen opzet vereist.

  • De tuchtrechter toetst geldende gedragsnormen; was het optreden van bijvoorbeeld de advocaat, notaris, arts, verpleegkundige, accountant, bankier, militair, gerechtsdeurwaarder, makelaar en/of sporter nu behoorlijk of juist onbehoorlijk. Van belang is daarbij onder andere het antwoord op de vraag of er wel of geen sprake was van integer handelen.
  • Voorts oordeelt het tuchtcollege over het vakmanschap van de professional; voldeed het handelen van de professional aan de geldende normen van bekwaamheid en zorgvuldigheid en is door de professional gehandeld met inachtneming van de geldende regelgeving en de vigerende richtlijnen binnen de beroepsgroep. 

Sancties

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen kan zeer verstrekkende gevolgen hebben. De sancties die kunnen worden opgelegd door een tuchtrechtelijk college lopen uiteen, denk daarbij aan:

  • het geven van een waarschuwing
  • het geven van een berisping
  • het opleggen van een boete
  • het in mindering brengen van winstpunten
  • het opleggen van een schorsing
  • het tijdelijk of zelfs definitief opleggen van een beroepsverbod en doorhaling van de inschrijving in het register (bijvoorbeeld BIG-registratie). 

Juridische bijstand

Het tuchtrecht combineert kenmerken van het strafrecht met het civiele recht. Indien u tuchtrechtelijk een verwijt wordt gemaakt dan betekent dat in de praktijk vaak dat het moeilijk is om voldoende professionele afstand te houden. Een tuchtzaak raakt de professional veelal zeer persoonlijk. Een tuchtklacht kan ook een eerste stap zijn in een aansprakelijkheidsprocedure.
De uitkomst van een tuchtzaak kan van grote invloed zijn op het wel of niet vergoeden van (procedure)kosten door een verzekeraar. Laat u daarom bijstaan door een deskundig advocaat. Daar waar nodig halen wij deskundig advies in huis vanuit andere disciplines, denk daarbij bijvoorbeeld aan rapportage door een medisch-deskundige over een geneeskundige behandeling door een arts. 
Met name in het sportrecht worden vaak korte termijnen gehanteerd. Het is van belang dat u zich tijdig voorziet van professionele rechtsbijstand.
Meer gedetailleerde informatie over tuchtrecht kunt u vinden op onze pagina Brochures en detail informatie.

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls of bel / email naar ons kantoor.