Beslissingen door CBR

Na contact met politie en justitie naar aanleiding van verdenking op gebruik van alcohol of drugs in het verkeer en/of andere verkeersincidenten kunt u door politie worden aangemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR doet onderzoek naar uw geschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Uw rijbewijs kan door het CBR ongeldig worden verklaard, ook nadat u van de officier van justitie en/of de rechter uw rijbewijs terug heeft gekregen. Achterliggende gedachte is dat het CBR niet handelt om u te straffen, maar om de veiligheid op de weg te waarborgen. Veel mensen ervaren de beslissingen van het CBR echter als een extra (zware) straf. Het CBR-traject waarmee u te maken krijgt hangt af van de feiten die door politie zijn geconstateerd. Het CBR kan beslissen dat u een van navolgende onderzoeken zult moeten ondergaan. Indien u niet meewerkt aan enig onderzoek of maatregel en/of niet (tijdig) betaalt dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Daarnaast kent het CBR een viertal educatieve maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen:

  • de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
  • de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
  • de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)
  • het Alcoholslotprogramma (ASP).

U kunt bezwaar maken tegen elke beslissing door het CBR tot het opleggen van een maatregel. Uw bezwaar heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat hangende uw bezwaar de beslissingen van het CBR van kracht blijven. Uw bezwaar kan wel gevolgen hebben voor de praktische gang van zaken rond het medisch/psychiatrisch onderzoek. Wij raden u aan om voorafgaande aan een medisch/psychiatrisch onderzoek contact op te nemen met onze advocaten. De praktijk leert dat indien u niet 'slaagt' voor een dergelijk onderzoek u nog jarenlang problemen kan hebben met het wederom verkrijgen van uw rijbewijs. En voor wat betreft uw bezwaren tegen de beslissingen van het CBR, is het van belang dat u tijdig de juiste en relevante argumenten aanvoert in uw bezwaarschrift. Onze advocaten zijn deskundig en ervaren in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen het CBR.